Projektista / About

Phototaxis on projekti, joka nostaa valon analogiaksi yhteydelle ja elämälle, mutta myös antroposeenille ja ihmisvaikutukselle. Hankkeen tavoitteena on luoda valoteoksia luonnonympäristöön, eräänlainen pyhäkkö tai utopistinen tila, jossa luonto ja taide parhaassa tapauksessa kohtaavat synergisesti.

Valo on materiaalisen ja materiaalittoman, näkyvän ja näkymättömän välissä leikittelevänä ilmiönä hieno materiaali vielä sanoittamattomien ja kiteytymättömien mahdollisuuksien tunnusteluun ja pohtimiseen. Valo linkittyy ajan ja fysiikan lisäksi luontoon ja elävien organismien energiantuotantoon, kuin myös sähköön ja keinovaloon ja siinä mielessä myös teolliseen energiantuotantoomme. Valo edustaa meille primitiivisellä tasolla elämää ja vetää ihmisiä ja muita organismeja puoleensa biologisella ja alitajuisella tavalla.

Projektiin kuuluu myös tämä blogi, joka seuraa projektia ja pohtii, voiko luonnon kanssa olla vuorovaikutuksessa tavalla, joka ei ole häiritsevää, vaan kunnioittavaa ja parantavaa. Blogin tavoitteena on toimia reflektointialustana ja kurkistusikkunana taiteilijan työhön ja tähän projektiin.

Phototaxis is a project that approaches light as an analogy for connection and life, but also anthropocene and human influence.

The project aims to create a light art pieces into a natural environment, a kind of shrine or an utopian space, where, in the best scenario, nature and art meet in a synergetic way.

As a phenomenon that plays between the material and the immaterial, the visible and the invisible, light is a great material for pondering the still unspoken and uncrystallized possibilities. In addition to time and physics, light is linked to nature and the energy production of living organisms, as well as to electricity and artificial light, and in that sense also to our industrial energy production. Light represents life to us on a primitive level and attracts people and other living organisms in a biological and subconscious way.

The project also includes this blog, which follows the project and ponders if there is a way to interact with nature in a way that is not intrusive, but respectful and even healing. The goal of the blog is to serve as a platform for reflection and a window into the artist’s work and this project. 

Olen Helsingissä asuva monialainen kuvataiteilija. Valo on kiinnostanut minua materiaalina, metaforana ja teemana vuosia. Olen yhdistänyt teoksissani valoa kuvanveistoon ja maalaukseen teräsveistosten ja valoa läpikuultavien, kerroksellisten piirustusten muodossa.  Koen teosteni luovan tutun ja vieraan, menneisyyden ja tulevaisuuden, luonnon ja teknologian välissä sijaitsevan oman kumman maailmansa, jossa valo on teosten yhdistävä, henkiin herättävä voima.

Omien teosteni lisäksi olen päässyt myös konseptoimaan ja kuratoimaan valotaidetta kaksiosaisessa Material Light näyttelyhankkeessa, joka pohti valon monimuotoista potentiaalia nykytaiteen materiaalina.

Lisäksi olen ollut mukana Suomen valotaiteen seura FLASHn hallituksessa vuodesta 2018.

I am a multidisciplinary visual artist living in Helsinki. Light has interested me as a material, metaphor and theme for years. In my works, I have combined light with sculpture and painting in the form of steel sculptures and translucent, layered drawings. I feel that my works create their own strange world, between the familiar and the alien, the past and the future, nature and technology, where light is the unifying, reviving force of the works.

In addition to my own works, I´ve also had a chance to conceptualize and curate light art in the two-part exhibition project Material Light, which reflected on the diverse potential of light as a material for contemporary art.

In addition, I have been involved in the board of Finnish Light Art Society FLASH since 2018.

anur.fi

Kuva / Photo: Jussi Virkkumaa / Saaren kartanon residenssi

Phototaxis -projektia tukee Koneen säätiö ja siihen kuuluu myös työskentelyjakso Koneen säätiön Saaren kartanossa. Lämmin kiitos tuesta!

Phototaxis project is supported by the Kone foundation and also includes a working period at Kone foundation´s Saari residence. Thank you very much for the support!