Luonnoksia / Sketches

Tässä postauksessa tajunnanvirtaa viimeaikaisista pohdinnoista, sekä pöytälaatikon tyhjennys vanhoista luonnoksista.

In this post, some recent reflections, as well as emptying the desk drawer of old sketches.

Pyöritellessäni erilaisia mahdollisuuksia luonnon ja valon vuorovaikutusta hyödyntäville teoksille, ideoissani on tullut vastaan lähes aina jossain vaiheessa jonkinlainen eettinen ongelma. Teosmuoto on usein minulle itselleni kiehtova ja merkityksellinen, muttei varsinaisesti tuo luonnonympäristöön mitään positiivista tai rikastuttavaa, muiden kuin ihmisten näkökulmasta.

While pondering various possibilities for utilizing the interaction of nature and light, I have almost always encountered an ethical problem in my ideas. The concept is usually fascinating and meaningful to me, but it doesn’t really bring anything positive or enriching to the natural environment from other perspective than of humans.

Projektini pieni mikrokosmos on siis päätynyt heijastamaan ihmisen ja luonnon globaalia suhdetta: monessa suhteessa luonnonympäristölle olisi paras, jos se vain jätettäisiin rauhaan ja ihminen löytäisi paikkansa sen kuuntelijana, hoitajana ja suojelijana, manipuloiden mahdollisimman vähän.

The small microcosm of my project has therefore ended up reflecting the global relationship between man and nature: in many respects, it would be best for the natural environment if it were left alone and man found his place as part of it as its listener, protector and carer, manipulating as little as possible.

Löydettyäni lopulta utopiani rajat, myönsin viimein, ettei luultavasti ole mahdollista luoda eri valon aallonpituuksien mukaan kasvavaa kasvitaikatemppeliä metsään. Sellaista jonka oksistossa pesisivät pikkulinnut, ja jonka pyöreästä kattoaukosta paistaisi aina aurinko.

Having found the limits of my utopia I finally admitted that it is probably not possible to create a magic temple made of plants that grows according to different wavelengths of light. The kind where little birds would nest in the branches, and the sun would always shine through the round roof opening.

Olin haaveillut teoskonsepteista, jotka jotenkin kommunikoisivat luonnon kanssa valon avulla. Mutta koska käytännössä mikään keinovalo ei näytä tuottavan positiivista vuorovaikutusta luonnonorganismien kanssa yhtälailla häiritsemättä, olen päätynyt uudelleenasennoitumaan.

I had dreamed of artwork concepts that would somehow communicate with nature with the help of light. But since practically no artificial light seems to produce a positive interaction with natural organisms without disturbing equally, I have ended up repositioning myself.

Miten sitten lähestyä projektin ideaa, jos keinovalon vieminen metsään tai luonnonorganismien manipuloiminen valolla ei ole mielekästä?
Olen tullut tulokseen, että jos luonnonympäristössä esittää valoteoksia, niiden tulee häiritä keinovalolla mahdollisimman vähän ja mielellään perustua luonnonvaloon.

How then to approach the idea of the project, if taking artificial light into the forest or manipulating natural organisms with light is not suitable?
I have come to the conclusion that if you present light works in a natural environment, they should interfere with artificial light as little as possible and preferably be based on natural light.

Kävellessäni auringonvalon siivilöimässä metsässä kevään aikana olen pohtinut, kuinka metsä ei kaipaa mitään, se on jo valmis, jatkuvassa tasapainoisessa muutoksen prosessissaan. Olen oppinut kunnioittamaan yhä enemmän jo tuota valmista tasapainoa, joka ei vaadi uutta tai ylimääräistä.

During the spring while walking in the forest filtered by the sunlight, I have been thinking about how the forest does not need anything, it is already ready, in its constant balanced process of change. I’ve learned to respect more and more that balance that doesn’t require anything new or extra.

Olen ymmärtänyt myös, että kun etsin yhteyttä luonnon kanssa, tuo tarve kumpuaa minusta ja mieleni erillisyydestä. Luonnon ei tarvitse etsiä tätä yhteyttä, se on jo osa minua. Mutta mieleni haluaa ymmärtää ja luoda uutta, etsiä merkityssynergioida ja fuusioida niitä uusiksi asioiksi.

I have also realized that when I seek connection with nature, that need stems from me and the separateness of my mind. Nature doesn’t have to look for this connection, it’s already a part of me. But my mind wants to understand and create new things, to search for meanings, to synergize and fuse them into new things.

Jotkin eläinlajit, kuten lavastajalinnut, osaavat muokata ympäristöään ihmissilmällekin luovalla tavalla, kosiskellakseen mahdollisia puolisoehdokkaita. / Some animal species, such as bowerbirds, know how to modify their environment in a creative way, even for the human eye, in order to court potential spouse candidates.
Credit: Raiyani Muharramah, CC BY-SA 4.0

Liikkuessamme luonnossa, yhdistämme ympäristössä oleviin asioihin ja toimijoihin merkityksiä ja tarinoita, joiden läpi katsomme ympäristöämme. Luonnonympäristö kuitenkin elää ja hengittää ilman tällaista narratiivista tasoa.

Olen tullut tästä tietoisemmaksi. Toisaalta se on saanut minut huomioimaan paremmin sen, että voin kohdata luontokappaleita aidosti vain läsnäolon avulla ja erilaiset määritelmät ovat helposti vain tämän yhteyden esteenä. Toisaalta olen antautunut leikkimään tuolla narratiivisella, mystifioivalla ja animistisella puolella, joka etsii ja luo merkityksiä, toimijoita, tarinoita ja symboleita. Tuo puoli kun niin kauniisti kuvaa sitä, miten me ihmiset heijastamme mielemme ulos itsestämme, jotta voisimme ymmärtää.

When we move in nature, we give the things and actors in the environment meanings and stories through which we look at our surroundings. However, the natural environment lives and breathes without such a narrative level.

I have become more aware of this. On the other hand, it has made me pay more attention to the fact that I can truly encounter natural objects only by being present, and different definitions are easily just an obstacle to this connection. On the other hand, I have indulged in playing with that narrative, mystifying and animistic side that searches for and creates meanings, agencies, stories and symbols. That side so beautifully describes how we humans project our minds outside of ourselves so that we could understand.

And a wondrous life arises in things. What you thought was dead and inanimate betrays a secret life and silent, inexorable intent. You have got caught up in a hustle and bustle where everything goes its own way with strange gestures, beside you, above you, beneath you, and through you; even the stones speak to you, and magical threads spin from you to things and from things to you.

Carl Jung – Liber Novus

Tapetum lucidum

Kehrääjä on ollut mielessäni viime kesästä saakka luettuani tuosta pienestä yölinnusta ensin Johan Eklöfin kirjasta ja sen jälkeen kohdattuani yhden viime kesänä, sen lentäessä ajamani auton edestä öisellä metsätiellä. Kehrääjän silmät heijastavat valoa heijastinmaisesti, kuten kissan silmät, tapetum lucidum kalvon ansiosta.

The nightjar bird has been on my mind since last summer, after reading about that little night bird first in Johan Eklöf’s book and then after encountering one last summer, when it flew in front of the car I was driving on a forest road at night. The nightjars eyes reflect light like a cat’s, thanks to the tapetum lucidum membrane.

Credit: Andrzej Łuczak CC-BY-3.0

Kehrääjä on pienenä herkkänä yölintuna täydellinen maskotti yöeläimille. Se on eriskummallisen, hiukan liskon tai satuolennon näköinen, harvoin havaittavissa ja pitää kummallista ääntä (kuulostaa modeemilta).

Kehrääjä on alkanut symboloida minulle luonnon villiä, tavoittamatonta puolta, olentoja ja tietoisuuksia, jotka elävät ihmiselämästä erillään omassa todellisuudessaan. Eläimen kohtaaminen öisellä metsätiellä muistutti, kuinka laaja ja monimuotoinen elämän kirjo elää ihmismaailmasta riippumatonta, omanlaistaan elämää tuolla jossain.

As a small, sensitive nocturnal bird, nightjar is a perfect mascot for nocturnal animals. It has a strange, slightly fantastic or lizard-like appearance, is rarely seen and makes a strange noise (sounds like a modem).

Nightjar has come to symbolize for me the wild, unreachable side of nature, creatures and consciousnesses that live apart from human life in their own reality. Encountering the animal on the forest road at night reminded me how wide and diverse the spectrum of life is living its own kind of life, independent of the human world, somewhere out there.

Eurooppalainen kehrääjä ja sen hohtava tapetum. / European nightjar and its shimmering tapetum.
Credit: Sébastien Bertru, CC 2.0

Minulle on jäänyt mieleen myös yölliseltä metsälenkiltä Helsingin keskuspuistosta, kun otsalamppuni valo osui sattumalta pimeässä, aivan polun lähellä seisovan peuran silmiin. Peura oli pimeän turvin seurannut lähestymistäni ja luottanut siihen, etten näe sitä. Oli hätkähdyttävää kohdata kaksi kiiluvaa silmää pimeässä. Luonto katsoi kirjaimellisesti takaisin. Mainittakoon, että Helsingin Keskuspuiston peurat ovat puolikesyjä, eikä täysin villi metsäpeura olisi jäänyt odottamaan ohittamistani niin lähelle.

I also have a vivid memory of a nighttime forest run in Helsinki’s central park, when the light of my headlamp accidentally hit the eyes of a deer standing in the dark right near the path. The deer had followed my approach in the dark and trusted that I wouldn’t see it. It was startling to meet two glowing eyes in the dark. Nature literally looked back. Though it should be mentioned that the deer in Helsinki central park are semi-tame, and a completely wild forest deer would not have stayed so close to wait for me to pass.

Credit: https://sixpenceee.com/post/161520305959/the-tapetum-lucidum-in-a-deer-it-is-a-layer-of

Myös peuroilla on tapetum lucidum kalvo silmissään, kuten monilla muillakin yöaktiivisilla eläimillä, esimerkiksi kissapedoilla. Kalvo heijastaa silmään tulevan valon uudestaan verkkokalvolle, jolloin silmälle tarjoutuu toinen mahdollisuus lukea valon tuoma informaatio. Mainittakoon, ettei ihmisillä ei ole silmässään tapetumia.

Deer also have a tapetum lucidum membrane in their eyes, as do many other night active animals, for example felines. The membrane reflects the light coming into the eye back onto the retina, giving the eye another chance to read the information brought by the light. People don’t have tapetum membrane in their eyes by the way.

The gaze of nature is indifferent to our gaze. It does not flatter or deceive, but reveals its own essence.

Heidegger

Eläimen silmästä (sen tapetumista) takaisin heijastuva valo on kuin tuon toisenlaisen, toiseutetun tietoisuuden välähdys, suora yhteys eläimeen (sen sieluun). Yksinkertainen, silmän rakenteesta johtuva ilmiö herättää minussa animistisia ja mystifioivia tulkintoja ja liikahduksia.

The light reflected back from the animal’s eye (its tapetum) is like a flash of that other kind of consciousness, a direct connection to the animal (its soul). A simple phenomenon resulting from the structure of the eye evokes animistic and mystifying interpretations and movements in me.

Kiiltomadot / Glow worms

Kiiltomadot hohtavat todellisuudessa vihertävää valoa. Luonnoksessa valo on punaista, sillä punaisen valon aallonpituuden nähdään häiritsevän luontoa vähiten. / Glowworms actually glow with a greenish light. In the sketch, the light is red, because the wavelength of red light is seen to disturb nature the least.

Kiiltomadoista on tullut myös valosaastetutkimuksen maskotti. Valosaaste vaikuttaa niihin erityisesti, sillä valo on niiden kumppaninmuodostuksessa keskeinen elementti.
Suomalaiset kiiltomadot hohtavat vihertävää valoa ja ne viihtyvät vesistöjen lähellä. Ainoa kerta kun itse olen nähnyt niitä luonnossa olikin Kolovedellä muutama kesä sitten melontavaelluksella.

Glowworms have become the mascot of light pollution research. Light pollution affects them in particular, because light is a key element in their partner formation.
Finnish glowworms glow with a greenish light and they thrive near bodies of water. The only time I’ve personally seen them in the wild was in Kolovesi a few summers ago on a kayaking trip.

Kiiltomadot löytävät parittelukumppaninsa valomerkin avulla. Kiiltomatonaaraan takapuolessa on vihreänä hohtava bioluminesentti osa, joka houkuttelee lajin koiraita luokseen lusiferiinimolekyylin tuottaman valon avulla. Valosaasteen valaisemassa ympäristössä valoilmiö voi jäädä koirailta kuitenkin huomaamatta tai naaraat saattavat jättää ilmestymättä luullessaan olevan vielä päivä.

Glowworms find their mating partners with the help of a light signal. The tail of the female insect has a bioluminescent part that glows green, which attracts the males to her with the light produced by luciferin molecule. In an environment disturbed by light pollution, however, the light phenomenon may go unnoticed by the males, or the females may not show up thinking it’s still day.

Kävin tapaamassa valosaasteen vaikutuksia kiiltomatoihin tutkinutta Christina Elgertia. Hän oli juuri väitellyt aiheesta vuoden alussa. Christina vahvisti näkemykseni, ettei kiiltomatoja ole sopivaa häiritä valolla, ja voimakasta keinovaloa sisältävät valoteokset olisi hyvä ajoittaa niin, etteivät ne osu hyönteisten lisääntymiskauden kanssa samaan aikaan. Kiiltomadot lisääntyvät lyhyen aikavälin sisällä keskikesän aikaan.

Lisääntymisajan ulkopuolelle ajoittuva valoteos ei Christinan mukaan häiritsisi hyönteisiä, mutta mahdollisesti joitakin muita valon avulla jaksoittuvia, luonnossa tapahtuvia muutoksia. Pohdimmekin, olisiko tarpeellista kehittää luonnonsykleihin perustuva valosaastevuosikello, josta kävisi ilmi sopivat ajat esittää valoteoksia ulkona niin, että ne häiritsisivät mahdollisimman vähän. Kevät- ja syyskaudet ovat erityisen herkkää aikaa luonnolle, sillä silloin luonto on joko heräämässä tai käymässä talvilevolle muutoksin, jotka monin paikoin syklittyvät valomuutosten mukaan.

I went to meet Christina Elgert, who studied the effects of light pollution on glowworms. She had just defended the topic at the beginning of the year. Christina confirmed my view that it is not appropriate to disturb the glowworms with light, and artworks containing strong artificial light should be timed so that they do not coincide with the breeding season of the insects. Glowworms breed within a short period of time in midsummer.

A lightart work outside the breeding season would not disturb these insects, but possibly some other periodic changes in nature. We thought about whether it would be useful to develop a light pollution annual clock based on natures cycles, which would show the appropriate times to present light works outdoors so that they would disturb as little as possible. The spring and autumn seasons are a particularly sensitive time for nature, because then nature is either waking up or going into hibernation with changes that in many cases cycle according to the light changes.

Myös muita pimeässä hohtavia, bioluminesoivia organismeja löytyisi Suomesta yhteistyökumppaniksi. Esimerkiksi jotkin mesisienet hohtavat hyvin heikkoa valoa. Lisäksi Itämerestä löytyvä panssarisiimalevä hohtaa paljaalle silmälle näkyvästi valoa. Suurin osa maapallon bioluminesoivista organsimeista voidaankin löytää merestä.
Valosuunnittelija Vespa Laine onkin jo työryhmineen tehnyt esityksiä levän kanssa. Fern Orchestra -nimellä kulkeva työryhmä on tehnyt myös muita esityksellisiä teoksia muunlajisten, kuten kasvien kanssa. Työryhmän teoksiin voi tutustua täällä: https://www.fernorchestra.com/fi/index.php#home

Other bioluminescent organisms that glow in the dark can also be found in Finland. For example, some honey funguses glow with very dim light. In addition, the dinoflagellate found in the Baltic sea shimmers with light visible to the naked eye. Most of worlds bioluminecent organisms can actually be found in the sea.
Lighting designer Vespa Laine and her work group have already created artworks and happenings with dinoflagellate algae. The group, which goes by the name Fern Orchestra, has also made works with other species, such as plants. The works of the group can be viewed here:
https://www.fernorchestra.com/fi/index.php#home

Puun selkäranka / Tree spine

Minulla on ollut projektin alusta saakka idea puun ympärille kietoutuvasta interaktiivisesta veistoksesta, joka ilmaisisi valon avulla jotakin muutosta puussa. Tämä muutos voisi olla esimerkiksi puussa tapahtuva fotosynteesi, sen nestekierto tai se, kuinka paljon puu sitoo kunakin hetkenä hiiltä.

From the beginning of the project, I have had an idea of an interactive sculpture wrapped around a tree, which would express some change in the tree with the help of light. This change could be, for example, the photosynthesis taking place in the tree, the trees fluid cycle or how much carbon the tree binds at any given moment.

Olen etsinyt teoksen toteutukseen hyvää laskukaavaa fotosynteesille. Otin yhteyttä fotosynteesimittalaitteita maahan tuovaan yritykseen ja erilaisiin tutkijoihin. Kävi ilmi, että samankaltainen idea oli toteutettu jo hiukan eri tavalla, nimittäin interaktiivisena nettisivuna https://www.hiilipuu.fi/ sivustolla. Otin sivuston tekijöihin yhteyttä, mutta en ole vieläkään saanut vastausta. Kenties projekti on jo sen verran vanha, ettei siihen liittyviä lisäyhteistöitä ole enää tekijöille kiinnostavaa tehdä.

I have been looking for a good calculation formula to implement the work. I´ve contacted the company that imports photosynthesis measurement equipment and various researchers in hope of finding a collaborator. It turned out that the idea had already been realised in a slightly different way, as an interactive website at https://www.hiilipuu.fi/. I contacted the creators of the site, but I still haven’t received an answer. Perhaps the project is old enough that it is no longer interesting for the creators to do additional collaborative work related to it.

Tämä teosidea saa pysyä työpöydällä vielä toistaiseksi, jos löytäisin siihen hyvän yhteistyökumppanin.

This idea can remain on the drawingboard for the time being, if I could find a good collaborator for it.

Aurinkoseuraaja / Solar tracker

Kuten yhdessä edellisistä postauksista kirjoitan, aurinko on tuntunut keskittävältä ja merkitykselliseltä symbolilta. Hullun maailmantilanteen ja loputtoman informaatiokakofonian keskellä se on tuntunut yhdeltä varmalta ja selkeyttävältä asialta päivittäisessä elämässäni. Aurinko on kuin suuri kosminen valotaideteos, taivaalla säteilevä jalokivi, jotain ehdotonta ja ikiaikaista.

As I write in one of the previous posts, the sun has felt like a centering and meaningful symbol. In the middle of the crazy world situation and the endless cacophony of information, it has seemed like one sure and clarifying thing in my daily life. The sun is like a great cosmic work of light art, a jewel shining in the sky, something absolute and ancient.

Rupesimme kehittämään insinööriystäväni kanssa aurinkoseuraajateosta. Ilman Heikkiä interaktiiviset, sähkö- ja koodausosaamista vaativat teokset eivät olisi mitenkään mahdollisia. Heikki taas yleensä tietää lähes heti ratkaisut ideoiden toteutukseen.

We started developing a solar tracker concept with my engineer friend. Without Heikki, interactive works that require electrical and coding skills would not be possible. Heikki, on the other hand, usually knows the solutions for realising ideas almost immediately.

Varmistin Elgertiltä, että auringonvalon heijastaminen, esimerkiksi puun runkoon, ei häiritsisi luontoa mainittavasti.

I made sure from Elgert that reflecting sunlight, for example on the trunk of a tree, would not significantly disturb nature.

Aurinkoteema tuntuu erityisen mielekkäältä, sillä se viittaa aikaisempiin teoksiini. Aurinkoon kurottaessani asetun yhdeksi luonnonorganismiksi muiden joukossa.

The sun theme feels particularly meaningful, as it refers to my previous works. Reaching for the sun, I position myself as one natural organism among others.

Kiiltomadoista ja valosaasteesta Helsingin yliopiston Yliopisto -lehdessä:
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/elamantieteet/kiiltomato-hyva-mallilaji-kun-biologit-tutkivat-valosaasteen-vaikutuksia

About glowworms and light pollution in the University of Helsinki magazine:
https://www.helsinki.fi/en/news/life-sciences/how-does-light-pollution-affect-glow-worms


About how reindeer tapetum changes colour during the year cycle:
https://www.nationalgeographic.com/science/article/why-are-reindeer-eyes-golden-in-summer-but-blue-in-winter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *